Орнитофауна Великог Ратног острва

Због релативно очуване мочварне и водене вегетације и присуства великих водених површина, на овим просторима се још увек храни, гнезди и задржава већи број врста птица. Њихово присуство је условљено разноликошћу станишта, годишњих доба и водостаја. Ово станиште је готово нестало у Србији и одржало се само у фрагментима на спрудовима и у плавном делу обале уз Дунав и Саву. Значајна површина овог подручја се налази и у плавној зони на левој обали Дунава преко пута Великог Ратног острва.

На Ратном острву и око њега се среће 163 врста птица врста птица (1), сврстаних у 46 фамилије и 16 редова. На Великом Ратном острву 66 врста птица се гнезди, од којих су 43 станарице, а 23 селице. Резултати истраживања показују да овај простор представља тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о орнитофауни. На Дунаву уз острво у зимском периоду неке северне врсте птица мочварица зимују и то је једина прилика да се неке од ових врста могу срести у Србији. Велико Ратно острво окружено Савом и Дунавом омогућава боравак птица током целе године. Речни токови представљају путеве којим птице мигрирају. Зими остају незамрзнути и представљају прибежиште за боравак у неповољном периоду године. Проглашавањем Великог Ратног острва природним добром, пределом изузетних одлика омогућено је да се овај простор приведе намени и конзервационим мерама сачува и побољша. Орнитофауна Великог Ратног острва представља целину са друга два острва Чапљанац и Козара који се налазе са десне стране пловног пута Дунава.

Велико Ратно острво поседује специфичности у саставу орнитофауне. Положај острва је омогућио велику разноврсност птица у непосредној близини центра Београда. На острву се могу видети изузетне врсте птица у њиховом природном станишту, међу којима орао белорепан, црна рода, 7 врста чапљи, преко 40 врста различитих патака, ронци са далеког севера и др. Зими и у периоду гнежђења може се забележити око 80 врста, док се у сеоби може регистровати преко 100 различитих врста птица на Великом Ратном острву и Ушћу. Приликом ниског водостаја издигне се из воде пешчани спруд на североистоку острва који привлачи шљукарице у сеоби. Велико Ратно острво је окружено плићим терасама погодним за исхрану различитих врста патака, док пловни ток Дунава са дубљом водом, отвара нишу за исхрану ронаца и великих корморана.

Мужјак риђоглаве патке Aythya ferin

Већи број регистрованих врста птица на Великом Ратном острву налази се у списковима врста који прате најзначајније међународне конвенције из ове области и то: Конвенција о очувању миграторних врста дивљачи – Бонска конвенција; Конвенција о заштити европског дивљег живог света и природних станишта – Бернска конвенција и Конвенција о мочварама које су од међународног значаја, нарочито као станишта птица мочварица – Рамсарска конвенција.

Систематски списак птица забележених на Великом Ратном острву

(др Саша Маринковић)

 1. I. ORDO GAVIFORMES
 • Familia Gavidae :

1) Gavia arctica обични морски гњурац (зимовалица)

2) Gavia stellata кривокљуни морски гњурац (зимовалица)

 1. II. ORDO  PODICIPEDIFORMES
 • Familia Podicipedidae :

3) Tachybaptus ruficolis мали гњурац (гнездарица,станарица)

4) Podiceps nigricolis црноврати гњурац (зимовалица)

5) Podiceps grisegena црвеноврати гњурац (зимовалица)

6) Podiceps cristatus ћубасти гњурац (зимовалица лутања)

 1. III. ORDO  PELECANIFORMES
 • Familia Phalacrocoracidae :

7) Phalacrocorax  pygmeus мали корморан (могућа гнездарица, станарица)

8.) Phalacrocorax carbo велики корморан (зимовалица лутања)

 1. IV. ORDO CICONIFORMES :
 • Familia Ardeidae  :

9) Ardea cinerea сива чапља (гнездарица ширег подручја, станарица)

10) Ardea purpurea црвена чапља (гнездарица ширег подручја, селица)

11) Casmerodius albus велика бела чапља ( зимовалица)

12) Nycticorax nycticorax ноћни гак(гнездарица,селица)

13) Ardeola ralloides жута чапља (гнездарица,селица)

14) Egretta garzetta мала бела чапља (гнездарица,селица)

15) Ixobrychus minutus чапљица (селица)

 • Familia Ciconiidae :

16) Ciconia ciconia бела рода  (селица)

17) Ciconia nigra црна рода (гнездарица ширег подручја, селица)

 • Familia Threskiornithidae :

18) Platalea leucordia чапља кашикара (селица) 8.8.1999.

 1. V. ORDO ANSERIFORMES  :
 • Familia Anatidae  :

19) Cygnus olor црвенокљуни лабуд (зимовалица)

20) Anser albifrons гуска љигарица (зимовалица)

21) Anser anser дивља гуска (зимовалица)

22) Tadorna tadorna шарена утва (зимовалица) 1 пр. 30.1.91, (Пауновић 1989),  8 примерака 6.маја 2004 , 30 новембар -9.јануар 2007. један мужјак ,2 женке

23) Anas platyrhynchos патка глувара (гнездарица, станарица)

24) Anas penelope патка звиждарка (селица)

25) Anas strepera патка чегртуша (гнездарица ширег подручја,селица)

26) Anas creca патка крђа (гнездарица ширег подручја,селица)

27) Anas acuta патка ластарка (зимовалица)

28) Anas clypeata патка кашикара (гнездарица ширег подручја,селица)

29) Anas querquedula патка пупчаница (селица)

30) Netta rufina патка превез (зимовалица) бележена два пута јануару и фебруару 89. један пар и један мужјак (Пауновић 1989)  

31) Aythya marila морска црнка (зимовалица)

32) Aythya fuligula ћубаста патка (зимовалица)

33) Aythya nyroca патка црнка ( гнездарица ширег подручја, селица)

34) Aythya ferina риђоглава патка (зимовалица, гнездарица ширег подручја)

35) Bucephala clangula патка дупљарица (зимовалица)

36) Melanitta nigra црни турпан (зимовалица) 3.12.89., 2.2.91., 2.3.91., (Пауновић 1989)  2.2.08.

37) Melanitta fusca баршунасти турпан (зимовалица)

38) Clangula hyemalis патка ледењарка (зимовалица)

39) Mergellus albellus мали ронац (зимовалица)

40) Mergus serrator средњи ронац ( зимовалица)

41) Mergus merganser велики ронац (зимовалица) 15.11.89., (Пауновић 1989) ,10.01.1988, 8.01.2007.

42) Oxyura leucocephala белоглава патка (зимовалица, лутања) један примерак 3.12.89., (Пауновић 1989)  

 1. VI. ORDO  FALCONIFORMES  :
 • Familia Accipitridae :

43) Perinis apivorus јастреб осичар (селица) 16.04.2000, 3.05.2003.

44) Haliaetus albicilla орао белорепан (гнездарица ширег подручја, станарица)

45) Aquila pommarina орао кликташ (селица) 16.10.2006.

46) Circus aeuroginosus еја мочварица (гнездарица ширег подручја, станарица)

47) Milvus migrans мрка луња (селица) 01. 5. 2007, 28.04.2002,

48) Accipiter gentilis обични јастреб(гнездарица, станарица)

49) Accipiter nisus обични кобац (гнездарица, станарица)

50) Buteo buteo обичан мишар (гнездарица, станарица)

 • Familia Pandionidae :

51) Pandion haliaetus орао рибар (селица)

 • Familia Falconidae :

52) Falco peregrinus сиви соко (лутања)

53) Falco cherug степски соко (лутања)

54) Falco tinnunculus обична ветрушка (гнездарица ширег подручја, станарица)

55) Falco subbuteo соко ластавичар (гнездарица, селица)

56) Falco columbarius мали соко (зимовалица)

 1. VII. ORDO  GALIFORMES
 • Familia Phasianidae :

57) Phasianus colchicus обичан фазан (гнездарица, станарица)

58) Coturnix coturnix обична препелица (селица)

 1. VIII. ORDO  GRUIFORMES
 • Familia Gruidae

59) Grus grus обичан ждрал (селица)

 • Familia Rallidae :

60) Fulica atra црна лиска (гнездарица, станарица)

61) Crex crex прдавац (вероватна гнездарица, селица) 1.6.89., (Paunović 1989), и 20.5.2007.

62) Gallinula chloropus барска кокица (гнездарица, селица)

 1. IX. ORDO   CHARADRIIFORMES  :
 • Familia Recurvirostridae :

63) Himantopus himantopus црвенонога властелица (селица) 28.04.2003.

64) Recurvirostra avocetta евроазијска сабљарка (селица) 16.08.2005.

 • Familia Charadriidae :

65) Vanellus vanellus обичан вивак (селица)

66) Charadrius dubius жалар слепић (лутања)

 • Familia Scolopacidae  :

67) Numenius arquatus велика царска шљука ( лутања)

68) Tringa totanus црвеноноги прудник (лутања)

69) Tringa ochropus прудник пијукавац (лутања)

70) Tringa glareola шумски пијукавац ( лутања)

71) Actitis hypoleucos мала плојка (гнездарица станарица)

72) Gallinago gallinago шљука бекасина (гнездарица ширег подручја, селица)

 • Familia Laridae :

73) Larus ridibundus речни галеб (гнездарица ширег подручја, станарица)

74) Larus canus сиви галеб (лутања)

75) Larus cachinnans жутоноги галеб (лутања)

76) Larus fuscus мрки галеб (лутања)

 • Familia Sternidae :

77) Sterna caspio велика чигра (лутања) (26.02.1993.)

78) Sterna hirundo обична чигра (лутања)

79) Chlidonias hyibridus белобрада чигра (лутања)

 1. X. ORDO  COLUMBIFORMES  :
 • Familia Columbidae

80) Columba livia domestica голуб пећинар (гнездарица, станарица)

81) Columba palumbus голуб гривњаш (гнездарица, станарица)

82) Streptopelia decaoccto европска гугутка (гнездарица, станарица)

83) Columba oenas голуб дупљаш (могућа гнездарица, станарица ) 2.04.2005, 29.07.2007.

84) Streptopelia turtur обична грлица (селица)

 1. XI. ORDO  CUCULIFORMES  :
 • Familia Cuculidae :

85) Cuculus canorus обична кукавица (гнездарица,селица)

 1. XII. ORDO    STRIGIFORMES
 • Familia Tytonidae  :

86) Asio otus мала ушара (гнездарица, станарица)

87) Strix aluco шумска сова (гнездарица, станарица)

 1. XIII. ORDO  APODIFORMES  :
 • Familia Apodidae :

88) Apus apus црна чиопа (гнездарица ширег подручја, селица

 1. XIV. ORDO  CORACCIFORMES  :
 • Familia Alcenidae  :

89) Alcedo atthis обичан водомар (гнездарица, станарица)

 • Familia Meropidae  :

90) Merops apiaster европска пчеларица (селица)

 • Familia Upupidae :

91) Upupa epops обичан пупавац (селица)

 1. XV. ORDO  PICIFORMES
 • Familia Picidae  :

92) Dendrocopos major велики шарени детлић (гнездарица, станарица)

93) Dendrocopos syriacus сиријски детлић (могућа гнездарица,станарица)

94) Dendrocopos minor мали шарени детлић (гнездарица, станарица)

95) Picus viridis зелена жуна (гнездарица, станарица)

96) Jinx torquilla обична вијоглава (гнездарица, селица)

 1. XVI. ORDO  PASSERIFORMES  :
 • Familia Hirundidae :

97) Hirundo rustica сеоска ласта (гнездарица, селица)

98) Delihon urbica градска ласта (гнездарица ширег подручја, селица)

99) Riparia riparia ласта брегуница (селица)

 • Familia Motacillidae :

100) Motacilla alba бела плиска (гнездарица, станарица)

101) Motacilla flava feldegg жута плиска ( селица)                                     

102) Motacilla cinerea горска плиска (селица)

103) Anthus trivialis шумска трептељка (гнездарица, селица)

104) Anthus pratensis ливадска трептељка (селица)

 • Familia Prunellidae :

105) Prunella modularis обични попић (зимовалица)

 • Familia Turdidae :

106) Luscinia megarhynchos мали славуј (гнездарица, селица)

107) Saxicola rubetra обична траварка (гнездарица, селица)

108) Saxicola torquata црноглава траварица (селица)

109) Eritachus rubecula европски црвендаћ (гнездарица,  станарица)

110) Phoenichurus ochrurus планинска црвенорепка (гнездарица, станарица)

111) Turdus merula црни кос (гнездарица, станарица)

112) Turdus pilaris дрозд брањуг (зимовалица)

113) Turdus philomelos дрозд певач (гнездарица, селица)

114) Turdus viscivorus дрозд имелаш (селица)

115) Turdus iliacus црвенокрили дрозд (зимовалица)

 • Familia Sylviidae :

116) Acrocephalus schoenobaenus трстењак рогозар (гнездарица, селица)

117) Acrocephalus scirpaceus трстењак цвркутић (могућа гнездарица, селица)

118) Acrocephalus arundinaceus велики трстењак (гнездарица, селица)

119) Hyppolais icterina жути вољић ( могућа гнездарица, селица )

120) Sylvia atricapila црноглава грмуша (гнездарица, селица)

121)    Sylvia curruca грмуша чеврљинка (селица)

122) Sylvia communis обична грмуша (гнездарица, селица)

123) Sylvia borin вртна грмуша (селица)

124) Phyloscopus sibilatrix шумски звиждак (селица)

125) Phyloscopus collybita обичан звиждак (гнездарица, селица)

126) Regulus regulus обичан краљић (зимовалица )

127) Regulus ignicapillus ватроглави царић (зимовалица)

 • Familia Paridae :

128) Parus caeruleus плава сеница (гнездарица, станарица )

129) Parus major велика сеница (гнездарица, станарица )

130) Parus palustris мочварна сеница (гнездарица, станарица)

 • Familia Sittidae

131) Sitta europea обичан бргљез (гнездарица, станарица)

 • Familia Remizidae

132) Remiz pendulinus бела сеница ( лутања)

 • Familia Aegithalidae

133) Aegithalos caudatus дугорепа сеница (гнездарица, станарица)

 • Familia Oriolidae

134) Oriolus oriolus златна вуга (гнездарица, селица)

 • Familia Sturnidae :

135) Sturnus vulgaris обичан чворак (гнездарица, станарица)

 • Familia Laniidae :

136) Lanius collurio руси сврачак (гнездарица, селица)

137) Lanius excubitor северни велики сврачак (зимовалица)

 • Familia Corvidae  :

138) Pica pica обична сврака (гнездарица, станарица)

139) Corvus corone cornix сива врана (гнездарица, станарица)

140) Corvus monedula обична чавка (гнездарица, станарица)

141) Corvus frugilegus обичан гачац ( гнездарица ширег подручја, станарица)

142) Corvus corax црни гавран (гнездарица ширег подручја, станарица)

143) Garrulus glandariu обична креја (гнездарица, станарица)

 • Familia Ploceidae :

144) Passer domesticus врабац покућар (гнездарица, станарица)

145) Passer montanus пољски врабац (гнездарица, станарица)

 • Familia Emberizidae :

146) Emberiza citrinella стрнадица жутовољка (гнездарица, станарица)

147) Emberiza schoeniculus мочварна стрнадица (зимовалица)

148) Milliaria calandra велика стрнадица (селица)

 • Familia Alaudidae :

149) Alauda arvensis пољска шева (селица)

150) Galerida cristata ћубаста шева (гнездарица, селица)

 • Familia Troglodytidae

151) Troglodytes troglodytes обичан царић (гнездарица, станарица)

 • Familia Muscicapidae :

152) Muscicapa striata сива мухарица (селица)

153) Ficedula hypoleuca шарена мухарица (селица)

 • Familia Cherthiidae  :

154) Cherthia brchydactyla дугокљуни пузић (гнездарица, станарица)

 • Familia Fringillidae :

155) Fringilla coelebs обична зеба (гнездарица, станарица)

156) Fringilla  montifringilla северна зеба (зимовалица)

157) Serinus serinus обична жутарица (гнездарица, селица)

158) Carduelis carduelis европски штиглић (гнездарица, станарица)

159) Carduelis spinus црнокапи чижак (зимовалица)

160) Carduelis chloris европска зелентарка (гнездарица, станарица)

161) Carduelis cannabina обична конопљарка (селица)

162) Coccothraustes coccotraustes обичан батокљун (гнездарица, станарица)

163) Pyrrhula pyrrhula обична зимовка (зимовалица)

Извор: ЈКП Зеленило – Београд


Komentari su zatvoreni.

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com