Arhiva za oblast ‘Prirodna dobra Beograda’

SLEPI MIŠEVI BEOGRADA

Patuljasti slepi mišić (Pipistrellus pygmaeus) – Mužijak uhvaćen na Velikom ratnom ostrvu, 10. oktobra 2008. godine, prvi je dokazani primerak ove vrste u Srbiji.

Slepi miševi, lat. Chiroptera, su jedini sisari koji aktivno lete. Love noću, a odmaraju se danju. Emituju ultrazvuk, a ušima registruju eho, koji se odbija o  čvrste objekte. Tako  u mraku otkrivaju plen i orijentišu se.

Većina slepih miševa, preko 80% vrsta, su male životinje, sa masom tela manjom od 27 grama. Telo im je prekriveno krznom, obično tamnim i jednobojnim.

… dalje »

Орнитофауна Великог Ратног острва

Због релативно очуване мочварне и водене вегетације и присуства великих водених површина, на овим просторима се још увек храни, гнезди и задржава већи број врста птица. Њихово присуство је условљено разноликошћу станишта, годишњих доба и водостаја. Ово станиште је готово нестало у Србији и одржало се само у фрагментима на спрудовима и у плавном делу обале уз Дунав и Саву. Значајна површина овог подручја се налази и у плавној зони на левој обали Дунава преко пута Великог Ратног острва.

На Ратном острву и око њега се среће 163 врста птица врста птица (1), сврстаних у 46 фамилије и 16 редова. На Великом Ратном острву 66 врста птица се гнезди, од којих су 43 станарице, а 23 селице. Резултати истраживања показују да овај простор представља тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о орнитофауни. На Дунаву уз острво у зимском периоду неке северне врсте птица мочварица зимују и то је једина прилика да се неке од ових врста могу срести у Србији. Велико Ратно острво окружено Савом и Дунавом омогућава боравак птица током целе године. Речни токови представљају путеве којим птице мигрирају. Зими остају незамрзнути и представљају прибежиште за боравак у неповољном периоду године. Проглашавањем Великог Ратног острва природним добром, пределом изузетних одлика омогућено је да се овај простор приведе намени и конзервационим мерама сачува и побољша. Орнитофауна Великог Ратног острва представља целину са друга два острва Чапљанац и Козара који се налазе са десне стране пловног пута Дунава. … dalje »

Природно добро „Бањичка шума“ (од септембра 2015. „Бајфордова шума“)

Бањичка шума – Бајфордова шума

Шума се налази на територији општине Вождовац између Булевара ослобођења, улица генерала Павла Јуришића Штурма и Црнотравске улице.

Посебну природну вредност бањичке Бајфордове шуме чини богатство орнитофауне на основу чега је и проглашена Спомеником природе.

Површина заштићеног природног добра износи у данашњим границама преко 41,hа.

У орографском смислу простор Бајфордове шуме представља зараван, део ”Шумадијске греде” са правцем пружања север – југ, на надморској висини 122 – 178 метара. Геолошку подлогу шуме чине квартне наслаге леса, док се еруптивне стене појављују местимично.

Што се тиче хидрографских прилика шума припада сливу Саве. На јужној страни је извориште Бањичког потока који је у доњем делу тока спроведен у канализацију. … dalje »

Природно добро Велико Ратно острво

Veliko Ratno ostrvo

Природно добро „Велико ратно острво“, заштићено 2005. године састоји се од две речне аде Великог (210,66 ха) и Малог ратног острва (0,72 ха).

На целокупном подручју доминантна је асоцијација беле врбе, у оквиру које су издвојене поједине субасоцијације, што редставља пионирску вегетацију у непосредној близини воде, условљену сталним влажењем. Очувана су и велика стабла црне тополе, јасена и глога.

У многим деловима се запажа доминација састојина Amorpha fruticosae односно багремца, који гради непроходне шибљаке. На неким деловима острва постоји осиромашени спрат зељастих биљака.

Барска вегетација се јавља у двема депресијама-Велики и Мали Галијаш,и гради такозване „подводне ливаде“. Присутни су и ретки примерци белог локвања (Nymphaea alba) који су заштићена природна реткост.

Фауна острва, ако изузмемо орнитофауну, није богата другим врстама. … dalje »

Poziv na saradnju
Eco Media Center - ekološki veb portal Vas poziva da pošaljite Vašu eko fotografiju, tekst i/ili video zapis na: www.ecomediacenter.com